Veiligheids- en nalevingsinformatie voor Ring Spotlight Cam Plus

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIEHET

NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, OF ANDERE SCHADE OF LETSEL.

Waarschuwing! Onjuiste installatie kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat. Volg alle instructies op en bevestig het apparaat alleen op een stabiele ondergrond. Gebruik alleen bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw montageoppervlak om het apparaat te monteren. Wees voorzichtig als je het apparaat op een hoge plek installeert en bevestigt. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot letsel.

Let op: bevat kleine onderdelen! Het apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Houd deze daarom buiten hun bereik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het apparaat is waterbestendig en geschikt voor gebruik buitenshuis. Het apparaat is echter niet bedoeld voor gebruik onder water. Dompel het apparaat of de adapter niet opzettelijk onder in water en stel deze niet bloot aan andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Mors geen voedsel of dranken op het apparaat of de adapter. Probeer het apparaat of de adapter niet schoon te maken of te polijsten met, of stel deze niet bloot aan olie, lotion of andere schurende stoffen. Stel het apparaat of de adapter niet bloot aan zout water of andere geleidende vloeistoffen. Stel het apparaat of de adapter niet bloot aan water onder druk, water met hoge snelheid of extreem vochtige omstandigheden (zoals een stoomruimte). Als het apparaat of de adapter nat wordt door onderdompeling in water of water onder hoge druk, koppel je voorzichtig alle kabels los zonder daarbij je handen nat te maken. Vervolgens wacht je tot het apparaat of de adapter volledig is opgedroogd voordat je deze weer aansluit op het stopcontact. Gebruik geen externe warmtebron – zoals een magnetron of een föhn – om het apparaat of de adapter te drogen. Raak het apparaat, de adapter of de kabels die op het apparaat zijn aangesloten niet aan tijdens onweer om elektrische schokken te voorkomen. Als het apparaat of de adapter beschadigd lijkt te zijn, dien je het gebruik onmiddellijk te staken. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van accessoires van derden kan leiden tot schade aan het apparaat of het accessoire, en kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Ga voorzichtig om met het apparaat en de accessoires. Het apparaat of de accessoires kunnen puntige randen hebben die kunnen leiden tot krassen, sneden of ander lichamelijk letsel. Je apparaat heeft geen aan-uitknop. Als je niet wilt dat er elektriciteit op het apparaat staat, koppel je de stroomadapter los en verwijder je de batterij. Gebruik alleen de gespecificeerde stroomadapter voor je apparaat. Sluit niet meerdere elektrische apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Als een stopcontact wordt overbelast, kan het oververhit raken en kan er brand ontstaan. Sluit de stroomadapter niet aan op een stopcontact voor buitenshuis dat niet is ontworpen voor permanente voeding met de juiste weerbestendigheid.

Andere veiligheidsoverwegingen

• Duw de adapter niet met kracht in een stopcontact.

• Stel de adapter of kabel niet bloot aan vloeistoffen.

• Als de adapter of kabel tekenen van beschadiging laat zien, staak dan onmiddellijk het gebruik.

Plaats de stroomadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de apparatuur die op de adapter wordt aangesloten of door de adapter van stroom wordt voorzien.

Na langdurig gebruik kan de camera warm worden. Wacht daarom na het uitschakelen 15 minuten voor je de camera aanraakt of verplaatst.

BATTERIJVEILIGHEID

BREEKBAAR. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ion-batterij. Gebruik uitsluitend goedgekeurde lithiumionbatterijen die ontworpen en vervaardigd zijn om met het Ring-apparaat te worden gecombineerd. Je mag de batterij en het apparaat niet uit elkaar halen, openen, pletten, buigen, vervormen, doorboren of vernietigen. Wijzig of reproduceer de accu niet. Probeer geen vreemde voorwerpen in de accu te plaatsen, dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen en stel deze niet bloot aan brand, explosies of andere gevaren. Gebruik de accu alleen in het apparaat waarvoor deze bestemd is. Het gebruik van een niet-gekwalificeerde accu of lader kan een risico op brand, explosie, lekkage of andere schade opleveren. Voorkom kortsluiting van de accu en zorg ervoor dat er geen metalen geleidende voorwerpen in contact komen met de polen van de accu. Laat het apparaat of de accu niet vallen. Als het apparaat of de accu valt, met name op een hard oppervlak, en je vermoedt dat er een beschadiging is ontstaan, mag je deze niet zelf repareren. Neem voor ondersteuning contact op met de klantenservice van Ring. Houd de batterij en de stroomadapter in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van warmtebronnen, met name tijdens het opladen. De batterij maakt gebruik van de meegeleverde USB-kabel en een USB-oplader of USB-poort die voldoet aan de veiligheidsnormen, waaronder IEC 62368-1. Laad de batterij niet op in de buurt van water of in extreem vochtige omstandigheden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Apparaatnaam: Spotlight Cam Plus

Modelnummer: 5E82E9

Elektrisch vermogen: Ring-batterij of 5,0 V 3A DC

Adaptermodel: 5F27E9

Adapter gefabriceerd door: Lite-On Technology Corporation

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 48,5 °C

Draadloze functies

• Single-band wifi (2,4 GHz)

• Bluetooth Low Energy

Maximaal equivalent isotropisch uitgestraald vermogen

• Wifi 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 20 dBm

• Bluetooth Low Energy (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

• 863,1-869,9 MHz: 27 dBm

Dit product bevat een lichtbron van energieklasse G.

Apparatuur van klasse II

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Ring LLC dat de radioapparatuur type Ring Spotlight Cam Plus (5E82E9) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en RER 2017 (SI 2017/1206). De volledige tekst van de conformiteitsverklaring vind je op: ring.com/doc.

OVEREENSTEMMING RADIOFREQUENTIE

Om de menselijke gezondheid te beschermen, voldoet dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden volgens aanbeveling 1999/519/EG van de Raad. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van ten minste 20 cm van de radiateur en je lichaam.

JE APPARAAT CORRECT RECYCLEN

In sommige gemeentes is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten wettelijk geregeld. Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht bij het verwijderen of recyclen van je apparaat. Meer informatie over recycling van het apparaat vind je op amazon.com/devicesupport.

SERVICEVOORWAARDEN EN GARANTIE

Door het product aan te schaffen of te gebruiken, ga je akkoord met de servicevoorwaarden op ring.com/terms. Ga naar ring.com/legal voor meer informatie over onze garantie en andere toepasselijke beleidsregels.

I. BEPERKTE GARANTIE

Dit is een ‘beperkte garantie’ die je specifieke wettelijke rechten geeft. Je hebt mogelijk ook andere rechten, maar deze verschillen per rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden wordt de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval betekent dit dat de in deze beperkte garantie opgenomen beperking of uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing is. Bewaar je originele aankoopbewijs met aankoopdatum. Je moet dit bij elke garantieaanvraag kunnen laten zien. Als er een geschil of dispuut over deze beperkte garantie voortvloeit uit het gebruik van de Ring-producten, dan wordt dit geschil definitief en via bindende bilaterale arbitrage geslecht in overeenstemming met de sectie Geschillenbeslechting in de servicevoorwaarden (ring.com/terms).

1. WAT ONDER DE GARANTIE VALT

Ring LLC (‘Ring’) zal, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van je Ring-product, of één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst van je vervangende Ring-product (zie Sectie II voor meer informatie), geheel naar eigen oordeel en kosteloos een Ring-product dat niet meer functioneert — vanwege defecte onderdelen of fabricagefouten — repareren of vervangen. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke klant die het product heeft aangekocht. Ring mag naar eigen goeddunken producten repareren met of vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Als het te repareren of vervangen product of onderdeel niet meer verkrijgbaar is, dan kan Ring, naar eigen goeddunken, dit product vervangen door een vergelijkbaar product of onderdeel met een vergelijkbare functie.

2. WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT

Reparaties, schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval (zoals door brand), natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstromingen, tornado’s, aardbevingen en orkanen) en verbruiksartikelen (zoals batterijen) vallen niet onder deze garantie. Schade als gevolg van ongeoorloofde reparaties of onderhoud, of wijziging van het product of een van haar onderdelen, maakt deze garantie ongeldig. Deze garantie omvat geen vergoedingen voor ongemak, installatie, verlies van gebruik of ongeautoriseerd onderhoud of reparatie. Daarnaast dekt deze garantie geen verliezen, letsel aan personen, verlies van eigendom of algemene schade aan het product. Deze garantie, diefstalbescherming en de klantenservice zijn niet van toepassing op producten die van derde verkopers op eBay of andere online marktplaatsen zijn gekocht. We adviseren je nadrukkelijk om geen Ring-producten van niet-erkende verkopers te kopen, daar dergelijke producten tweedehands, defect of nep kunnen zijn of niet specifiek voor gebruik in jouw land zijn ontwikkeld. Deze garantie is alleen van toepassing op Ring-producten en geldt niet voor andere apparatuur, onderdelen of apparaten die een klant in combinatie met onze producten gebruikt. De maximale aansprakelijkheid van Ring uit hoofde van deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van het betreffende Ring-product.

DEZE GARANTIE VERVANGT NADRUKKELIJK ALLE ANDERE, EXPLICIETE EN IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN VERVANGT SPECIFIEK ALLE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. ALS RING LLC ZICH NIET OP WETTIGE WIJZE AAN DE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES KAN ONTTREKKEN, DAN ZULLEN ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IN DUUR WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE NADRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE OF VERVANGING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN EN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. REPARATIE OF VERVANGING IS HET ENIGE MIDDEL DAT TER BESCHIKKING VAN DE KLANT STAAT. RING LLC IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AL DAN NIET VOORZIENBAAR VERLIES VAN HANDEL OF WINST. IN SOMMIGE GEBIEDEN ZIJN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN EN BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS IN DAT GEVAL MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Je hebt mogelijk extra rechten krachtens het toepasselijk recht en deze beperkte garantie doet verder niets af aan deze rechten.

II. GARANTIE BIJ DIEFSTAL

Als je Ring-camera of -videodeurbel op enig moment na aankoop ervan wordt gestolen, vervangt Ring je apparaat kosteloos. Deze garantie bij diefstal is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke klant die het product heeft aangekocht. Deze garantie bij diefstal is beperkt tot slechts één (1) vervanging voor elke door jou gekochte Ring-camera of -videodeurbel. De garantie bij diefstal geldt niet voor producten die van derde verkopers op eBay of andere online marktplaatsen gekocht zijn. Alle claims op basis van diefstal van je Ring-camera of -videodeurbel moeten binnen vijftien (15) dagen van de diefstal worden ingediend, met inbegrip van het oorspronkelijke aankoopbewijs en een kopie van een door de politie opgesteld proces-verbaal waaruit blijkt dat je deze diefstal aan de politie gemeld hebt. Doe je geen aangifte van de diefstal, dan komt deze garantie te vervallen.

III. KLANTENSERVICE

Om aanspraak te maken op de bovenstaande beperkte garantie of diefstalbeveiliging, moet je contact opnemen met de algemene klantenservice van Ring via:

• Nederland en EU: +800 87 00 97 81 (gratis)

Voor garantieaanvragen: zorg ervoor dat je het product dat gerepareerd moet worden en de aard van het probleem nauwkeurig beschrijft en bewijs kunt leveren van aankoop. Ook moet je het huidige apparaat terugsturen overeenkomstig de door Ring geleverde instructies. Ring heeft geen garantieverplichtingen ten opzichte van producten die van garantie zijn uitgesloten overeenkomstig paragraaf 2 hierboven, zoals redelijkerwijs bepaald door Ring, en de eigenaar van dit apparaat moet alle verzendkosten voor het retourneren van dit product aan de eigenaar zelf betalen. Claims onder deze beperkte garantie moeten voor het einde van de hierboven genoemde garantieperiode worden ingediend. Het kan tot veertien (14) werkdagen duren voor je garantieaanvraag wordt verwerkt.

Wat betreft aanvragen voor vervanging: dien een beschrijving in van het te vervangen product en een kopie van het door de politie opgestelde proces-verbaal. Het kan tot veertien (14) dagen duren voor je verzoek tot vervanging wordt verwerkt.

Laatst bijgewerkt: 4 maanden geleden