Veiligheids- en nalevingsinformatie voor Ring-contactsensor (2de generatie)

WAARSCHUWING! Het niet lezen en opvolgen van deze veiligheidsinstructies voor gebruik kan leiden tot brand, elektrische schokken, ander letsel of andere schade.

WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat uitsluitend overeenkomstig de specifieke instructies voor gebruik en het gebruiksdoel van het apparaat. Als je het apparaat gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, kan dit leiden tot letsel aan jezelf of anderen of beschadiging van het apparaat of eigendommen.

LET OP! Dit apparaat is niet waterdicht en mag daarom niet worden ondergedompeld in water. Onderdompeling kan leiden tot letsel aan jezelf of anderen en/of beschadiging van het apparaat.

LET OP: BEVAT KLEINE ONDERDELEN! Je apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

De Ring-contactsensor is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

ACCUVEILIGHEID

Slik de batterij niet in, je loopt risico op chemische brandwonden. Dit product bevat knoopcelbatterijen. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood tot gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of zich in een deel van het lichaam bevinden, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

BATTERIJWAARSCHUWING

BUITEN BEREIK HOUDEN VAN KINDEREN. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel, en de dood. Binnen 2 uur na inslikken kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Geen duidelijke symptomen

Helaas is het niet duidelijk zichtbaar wanneer een knoopcelbatterij vastzit in de slokdarm van een kind. Er zijn geen specifieke symptomen die hiermee gepaard gaan. Het kind kan:

• veel hoesten, kokhalzen of kwijlen;

• buikpijn hebben of een virus onder de leden lijken te hebben;

• overgeven;

• naar de keel of maag wijzen;

• pijn hebben in de buik, borst of keel;

• moe of lethargisch zijn;

• stiller of aanhankelijker zijn dan normaal of op een andere manier ‘niet zichzelf’ zijn;

• minder trek dan normaal of helemaal geen eetlust hebben; en

• geen vast voedsel willen/kunnen eten.

De lithiumknoopcelbatterijen die bij dit apparaat worden geleverd, kunnen niet worden opgeladen. Je mag de batterij niet openen, uit elkaar halen, buigen, vervormen, doorboren of vernietigen. Breng geen modificaties aan, probeer geen vreemde voorwerpen in de batterij te steken; dompel de batterij niet onder water en stel de batterij niet anderszins bloot aan water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan vuur, explosies, hoge temperaturen of andere gevaren. Branden waarbij lithiumbatterijen in het spel zijn, kunnen gewoonlijk worden gedoofd met water, behalve in kleine dichte ruimten waar een methode moet worden gebruikt waarbij de zuurstoftoevoer wordt afgesneden. Als de batterij is gevallen en je vermoedt dat deze beschadigd is, neem dan maatregelen om te voorkomen dat er vloeistof of andere materialen van de batterij worden ingeslikt of deze in direct contact komen met huid of kleding. Als een batterij lekt, verwijder je alle batterijen en recycle je deze of voer je deze af volgens de aanbevelingen van de batterijfabrikant. Als er vloeistof of ander materiaal van de batterij in contact komt met huid of kleding, moet de huid of kleding onmiddellijk met water worden afgespoeld. Een open batterij mag nooit worden blootgesteld aan water, aangezien er brand of een explosie kan ontstaan als gevolg van de blootstelling aan water.

Let op! De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Plaats de batterijen in de juiste stand, zoals aangegeven met de minmarkeringen (-) in het batterijvak en de installatie-instructies. Vervang de batterijen altijd door twee nieuwe CR2032-lithiumknoopcelbatterijen van 3 V die voor dit product zijn aangegeven. Gebruik alleen CR2032-lithiumknoopcelbatterijen van 3 V. Gebruik geen andere knoopcelbatterijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oplaadbare knoopcelbatterijen.

Gebruik geen combinaties van gebruikte en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen (bijvoorbeeld één lithium- en één alkalinebatterij). Verwijder oude, zwakke of versleten batterijen altijd direct en recycle deze, of voer ze af in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: 5B28S5

Elektrische specificaties: 2x CR2032 3V

Functioneert bij: 0 - 49 °C

Draadloze functies: Z-Wave

Maximaal effectief uitgestraald vermogen: 868,40 - 869,85 MHz 4,38 dBm ERP

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Ring LLC dat de radioapparatuur Ring Contact Sensor (5B28S5) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en voor het VK relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vind je op het volgende internetadres: ring.com/doc.pdf.

OVEREENSTEMMING RADIOFREQUENTIE

Om de menselijke gezondheid te beschermen, voldoet dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden volgens aanbeveling 1999/519/EG van de Raad. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van ten minste 20 cm van de radiateur en je lichaam.

JE APPARAAT CORRECT RECYCLEN

In sommige gemeentes is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten wettelijk geregeld. Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht bij het weggooien of recyclen van je apparaat.

Laatst bijgewerkt: 4 maanden geleden