Veiligheids- en nalevingsinformatie voor Ring Alarm contactsensor voor buiten

WAARSCHUWING! Het niet lezen en opvolgen van deze veiligheidsinstructies voor gebruik kan leiden tot brand, elektrische schokken, ander letsel of andere schade.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat uitsluitend overeenkomstig de specifieke instructies voor gebruik en het gebruiksdoel van het apparaat. Als je het apparaat gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, kan dit leiden tot letsel aan jezelf of anderen of beschadiging van het apparaat of eigendommen.

LET OP! Dit apparaat is niet waterdicht en mag daarom niet worden ondergedompeld in water. Onderdompeling kan leiden tot letsel aan jezelf of anderen en/of beschadiging van het apparaat.

LET OP: BEVAT KLEINE ONDERDELEN! Je apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

LET OP! Om het risico op een ongeluk te verkleinen, moet je extra voorzichtig zijn als je een ladder of soortgelijk hulpmiddel gebruikt om het product te bevestigen.

ACCUVEILIGHEID

Dit product bevat alkalinebatterijen. Dit apparaat werkt alleen op batterijen. Gebruik alleen nieuwe AA-alkalinebatterijen van 1,5 V. Gebruik nooit een combinatie van oude en nieuwe batterijen. Houd alle batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Je mag de batterijen niet openen, demonteren, verbuigen, kapot maken, verwarmen of erin prikken of snijden. Voorkom dat metalen objecten in aanraking komen met de polen van de batterij aangezien deze warm kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. Verwijder alle batterijen als ze versleten zijn of voordat je het toestel voor langere tijd opbergt. Gooi alle batterijen weg in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en gooi ze niet in vuur. Als batterijen gaan lekken, dien je maatregelen te treffen om te voorkomen dat de vloeistof direct in contact komt met de huid of kleding, omdat de vloeistof corrosief en giftig kan zijn. Verwijder de batterijen en reinig het batterijvak volgens de aanbevelingen van de batterijfabrikant.

Outdoor_Contact_Sensor_batteries.PNG

LET OP! De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang batterijen alleen door hetzelfde type batterijen of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Gooi de

gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.

PRODUCTSPECIFICATIES

Apparaatnaam: Ring-contactsensor voor buiten

Modelnummer: 5F52E9

Elektrische specificaties: 2x AA-alkalinebatterijen (1,5 V)

Functioneert bij: -20 - 49 °C

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Ring LLC dat de radioapparatuur Ring-contactsensor voor buiten (5F52E9) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en relevante wettelijke vereisten voor het VK. De volledige tekst van de conformiteitsverklaringen vind je op: ring.com/doc.pdf.

OVEREENSTEMMING RADIOFREQUENTIE

Om de menselijke gezondheid te beschermen, voldoet dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden volgens aanbeveling 1999/519/EG van de Raad. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van ten minste 20 cm van de radiateur en je lichaam.

Draadloze functies: Z-Wave

Maximaal effectief uitgestraald vermogen: 868,40 - 869,85 MHz 16,00 dBm ERP

JE APPARAAT CORRECT RECYCLEN

In sommige gemeentes is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten wettelijk geregeld. Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht bij het verwijderen of recyclen van je apparaat. Meer informatie over recycling van het apparaat vind je op amazon.com/devicesupport.

Laatst bijgewerkt: 4 maanden geleden